ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

       โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ 1 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์ 056-262-369 โทรสาร 056-261-158 มีเนื้อที่ 53 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยแต่แรกอาศัยศาลาวัดสว่างวงษ์เป็นอาคารเรียน ต่อมาย้ายมาก่อตั้ง ณ ที่ทำการปัจจุบัน  โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1- ม.ศ. 3) ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 72 ห้องเรียน นับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ อยู่ในเขตชุมชน ซึ่งประชาชนในเขตตำบลตาคลี อำเภอตาคลี และจังหวัดใกล้เคียง ให้การยอมรับมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทุกๆ ปี  จนทำให้โรงเรียนได้ถูกจัดให้อยู่กลุ่มโรงเรียนยอดนิยมหนึ่งใน 362 โรงเรียนของประเทศ เป็นอันดับสองของจังหวัด และเป็นอันดับหนึ่งของเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3

       ปัจจุบัน มีอาคารเรียนถาวร 5  หลัง อาคารหอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง โรงฝึกงาน 3  หลัง  บ้านพักครู 6 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง เรือนแถวที่พักภารโรง 1 หลัง  อาคารเก็บพัสดุ 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 8 หลัง อาคารหอสมุด และศาลาเรือนไทย

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธวิชชาศากยมุนี

ปรัชญาของโรงเรียน

“อัตตานัง ทะมะยันติ ปัณฑิตา” มีความหมายว่า บัญฑิตย่อมฝึกตน

คำขวัญประจำโรงเรียน

“รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย”

อักษรย่อโรงเรียน

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ใช้อักษรย่อ คือ “ต.ป.”

สีประจำโรงเรียน

สี “เทา-แดง”

  • สีเทา หมายถึง สีของนักปราชญ์ผู้สติปัญญาเป็นเลิศ ฉลาดรอบรู้ มีเหตุผล มีความสุภาพ สุขุม เยือกเย็น
  • สีแดง หมายถึง ความองอาจ กล้าหาญ กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องมีน้ำใจ เสียสละ เข็มแข็งและอดทน