รับฟังความคิดเห็น

คำชี้แจง

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป
1. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ
2. สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
3. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เพื่อโรงเรียนจะได้นำมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น