โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ใช้กระบวนการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพอย่างรอบด้าน

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยระบบคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
 2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ
 3. พัฒนาสื่อนวัตกรรม สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
 4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล เหมาะสมกับศักยภาพนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ใช้บริบทชุมชนและท้องถิ่น
 5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพความเป็นพลโลก
 6. ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดี มีความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

 1. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ มีการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านความรู้ เจตคติและทักษะปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 3. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน
 4. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
 5. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีค่านิยมที่ดี และมีความเป็นไทย

ค่านิยม

          ” มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการศึกษา “

อัตลักษณ์

          ” นักเรียน รัก เรียนรู้ “

เอกลักษณ์

          ” มีจิตสำนึก รัก ต.ป. รักษ์สิ่งแวดล้อม “