วิสัยทัศน์

       ภายในปี 2564 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็น “ผู้นำด้านวิชาการ มีความเป็นไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล”

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพความเป็นพลโลก
 2. ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดี มีความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยระบบคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
 4. พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการอย่างมืออาชีพ
 6. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เหมาะสมกับศักยภาพนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน และใช้บริบทชุมชนและท้องถิ่น

เป้าประสงค์

 1. นักเรียนมีความเป็นผู้นำด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีศักยภาพเป็นพลโลก
 2. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีค่านิยมที่ดี มีความเป็นไทย
 3. ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิชาการอย่างมืออาชีพ
 5. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ค่านิยม

“มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการศึกษา”

อัตลักษณ์

“นักเรียน รัก เรียนรู้”

เอกลักษณ์

“มีจิตสำนึก รัก ต.ป. รักษ์สิ่งแวดล้อม”