เอกสารรับสมัครนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการรับสมัคร

  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร อย่างใดอย่างหนึ่ง 
    โดยจะมีให้ 2 แบบ คือแบบไฟล์ประเภท office และประเภท PDF  
  2. กรอกข้อมูลลงใบสมัครให้ครบถ้วน และพิมพ์ ติดรูปถ่าย ให้เรียบร้อย
  3. แนบเอกสารหลักฐาน เพื่อนำมายื่นในวันรับสมัคร