เอกสาร กลุ่มบริหารวิชาการ

1.งานหลักสูตร

2.งานทะเบียน

3.งานจัดการเรียน

4.งานวัดผลประเมินผล

5.งานรับนักเรียนและจัดสอบทางการศึกษา

6.งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

7.งานนิเทศทางการศึกษา

8.งานสารสนเทศโรงเรียน

9.งานอื่นๆ